- Διαφήμιση -

Αργοστόλι: Ανακατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου

Στην ανα­κα­τα­σκευή του αρχαιο­λο­γι­κού μου­σεί­ου στο Αργο­στό­λι της Κεφα­λο­νιάς, προ­χω­ρά το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλητισμού.

Όπως ανα­φέ­ρει σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟΑ, από τον σει­σμό του 2014, κατά τον οποίο το μου­σείο υπέ­στη κατα­στρο­φι­κές ζημί­ες έως και το 2019, δεν είχε προχωρήσει…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.