- Διαφήμιση -

Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης

Μοναδικά χρώματα κι ένα γεωλογικό φαινόμενο παγκοσμίως σπάνιο

Βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 2 χιλ. βορειο­δυ­τι­κά της Σάμης, στον Καρα­βό­μυ­λο. Η φυσι­κή είσο­δος του σπη­λαί­ου είναι κατα­κό­ρυ­φη (δια­στά­σε­ων 40×50 μ.) και δημιουρ­γή­θη­κε από την πτώ­ση ενός τμή­μα­τος της ορο­φής, πιθα­νό­τα­τα από κάποιο σεισμό.

Η λίμνη του Λιμνο­σπη­λαί­ου Μελισ­σά­νης βρί­σκε­ται 20 μ. κάτω από την επι­φά­νεια του εδά­φους, έχει μήκος 160 μ. περί­που και βάθος από 10 μ. έως 40 μ. Στα­λα­κτί­τες ηλι­κί­ας 20.000 χρό­νων με περί­ερ­γα σχή­μα­τα στο­λί­ζουν το μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα του σπη­λαί­ου. Στην μέση της λίμνης περί­που βρί­σκε­ται ένα νησά­κι, πάνω στο οποίο βρέ­θη­καν λατρευ­τι­κά αντι­κεί­με­να του θεού Πάνα, πιστο­ποιώ­ντας την χρή­ση του σπη­λαί­ου ως τόπο λατρεί­ας κατά τους προϊ­στο­ρι­κούς χρόνους.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σάμη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.