- Διαφήμιση -

Γαύδος — Η μαγεία της αμόλυντης φύσης

Εκεί που ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη φύση, μακριά από κάθε τι γνωστό και τετριμμένο

Η Γαύ­δος είναι ένα μικρό νησί με μόλις 150 μόνι­μους κατοί­κους. Δια­θέ­τει κάποιες βασι­κές παρο­χές για τους επι­σκέ­πτες, όπως περι­φε­ρεια­κό ιατρείο και αρκε­τά mini markets. Το νησί έχει μόνο ένα ΑΤΜ (κοντά στο Σαρα­κή­νι­κο), ενώ δεν υπάρ­χει πρα­τή­ριο καυ­σί­μων. Προ­τεί­νου­με, λοι­πόν, να έχεις προ­νο­ή­σει για χρή­μα­τα, βεν­ζί­νη και κάποιες προμήθειες.

Όσον αφο­ρά τη δια­μο­νή, υπάρ­χουν κάποια ενοι­κια­ζό­με­να δωμά­τια, αλλά κατά κύριο λόγο οι επι­σκέ­πτες πρoτι­μούν το camping, καθώς η Γαύ­δος είναι ένα από τα λίγα νησιά στην Ελλά­δα που επι­τρέ­πουν την ελεύ­θε­ρη κατα­σκή­νω­ση. Στο νησί υπάρ­χει ένα τοπι­κό λεω­φο­ρείο που μετα­φέ­ρει τους επι­σκέ­πτες στους οικι­σμούς και τις παραλίες

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κρή­τη σήμερα

Τα Χανιά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.