- Διαφήμιση -

Παλιά Περίθεια… στα «χνάρια» περασμένων εποχών

Ερει­πω­μέ­να πέτρι­να αρχο­ντι­κά, στε­νά λιθό­στρω­τα καλ­ντε­ρί­μια, μισο­γκρε­μι­σμέ­νοι ναοί με βου­βά καμπα­να­ριά, συν­θέ­τουν το τοπίο της ξεχα­σμέ­νης στο χρό­νο Παλιάς Περί­θειας, που η ιστο­ρία της ξεκι­νά­ει περί­που τον 3ο αιώ­να π.Χ., αλλά χάνε­ται απροσ­δό­κη­τα στο πέρα­σμα του 2ου αιώνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Κέρ­κυ­ρα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.