- Διαφήμιση -

Πινακάτες: Το χωριό-έκπληξη στο κεντρικό Πήλιο

Αν ένα χωριό στο Πήλιο απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κή έκπλη­ξη για τους επι­σκέ­πτες της περιο­χής, αυτό σίγου­ρα είναι οι Πινα­κά­τες. Ένα σχε­τι­κά άγνω­στο στο ευρύ κοι­νό χωριό στο βου­νό των Κενταύ­ρων, το οποίο, ωστό­σο, κερ­δί­ζει τις εντυ­πώ­σεις από την πρώ­τη κιό­λας στιγμή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Βόλος Πήλιο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.