- Διαφήμιση -

Ζάκυνθος: Βρετανίδες τουρίστριες, θετικές στον κορονοϊό το έσκασαν από ξενοδοχείο καραντίνας

4 βρε­τα­νί­δες απο­φά­σι­σαν να το σκά­σουν από το ξενο­δο­χείο του στο Κερί και να επι­στρέ­ψουν στην πατρί­δα τους παρά το γεγο­νός ότι ήταν σε καρα­ντί­να. Στο αερο­δρό­μιο όμως συνε­λή­φθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς και από εκεί επέ­στρε­ψαν στο ξενο­δο­χείο αφού τηρή­θη­καν όλα τα υγειο­νο­μι­κά πρωτόκολα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.