- Διαφήμιση -

Ασπράγγελοι — Ταξίδι στο μαρτυρικό χωριό των Ιωαννίνων

Πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς λόγω της αντιστασιακής στάσης του

Οι Ασπράγ­γε­λοι βρί­σκο­νται πολύ κοντά στην πόλη των Ιωαν­νί­νων χωρίς όμως να παρα­λεί­πε­ται η φυσι­κή ομορ­φιά του χωριού. Η προη­γού­με­νη ονο­μα­σία του χωρί­ου ήταν Ντο­βρά και είναι χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο 1.000 μ. στις πλα­γιές του όρους Μιτσικέλι.

Η αντι­στα­σια­κή δρά­ση των κατοί­κων, οδή­γη­σε τους Γερ­μα­νούς σε αντί­ποι­να καί­γο­ντας ολο­κλη­ρω­τι­κά το χωριό στις 15 Ιου­λί­ου του 1943 με απο­λο­γι­σμό 115 καμέ­να σπί­τια και 2 νεκρούς. Μέχρι και σήμε­ρα είναι ορα­τά τα σημά­δια της καταστροφής.

Περί­που ένα χιλιό­με­τρο πριν το χωριό στέ­κε­ται αγέ­ρω­χο το Μνη­μείο της Ζαγο­ρί­σιας Γυναί­κας, ελά­χι­στος φόρος τιμής στις Ζαγο­ρί­σιες που βοή­θη­σαν όσο κανείς άλλος τα στρα­τεύ­μα­τά μας το δύσκο­λο χει­μώ­να του ’40. Φορ­τω­μέ­νες με πυρο­μα­χι­κά και ρού­χα, μέσα από δύσβα­τα μονο­πά­τια και υπο δυσμε­νέ­στα­τες συν­θή­κες, τρο­φο­δο­τού­σαν αστα­μά­τη­τα τους φαντά­ρους στην πρώ­τη γραμμή.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.