- Διαφήμιση -

Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας — Ένα χωριό με ιστορία

Περιβάλλεται από έλατα, καστανιές, καρυδιές και κουβαλά μια περήφανη ιστορική ταυτότητα

Σκαρ­φα­λω­μέ­νο στα 1.200 μέτρα υψό­με­τρο, αυτό το ελλη­νι­κό χωριό, το χωριό της Φωκί­δας που μπο­ρεί να υπε­ρη­φα­νεύ­ε­ται για την ιστο­ρία του που αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται στο όνο­μά του. Κι ας μην έχει μόνο ένα όνο­μα. Ο λόγος για το χωριό Αθα­νά­σιος Διά­κος που απο­τε­λεί έναν γρα­φι­κό και ήσυ­χο οικι­σμό κοντά στην Αθή­να. Αξί­ζει να κάνεις μια επί­σκε­ψη εκεί, για να γνω­ρί­σεις το χωριό από το οποίο κατα­γό­ταν ο Αθα­νά­σιος Διά­κος. Ένας ιδιαί­τε­ρος προ­ο­ρι­σμός της ηπει­ρω­τι­κής Ελλά­δας κυρί­ως λόγω της ιστο­ρί­ας του. Στέ­κε­ται στη βάση από τα Βαρ­δού­σια Όρη και σου απο­πνέ­ει γαλή­νη και ηρε­μία αλλά και αρκε­τή φυσι­κή ομορφιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.