- Διαφήμιση -

Λίμνη Ζαραβίνα — Το αριστούργημα της φύσης

Ένα φυσικό στολίδι που περιβάλλεται από λόφους

Η  λίμνη της Ζαρα­βί­νας με τα πολ­λά ονό­μα­τα ξεφυ­τρώ­νει ανά­με­σα στους ήρε­μους λόφους του Πωγω­νί­ου, ανά­με­σα στα δρυο­δά­ση και τα λιβά­δια που απλώ­νο­νται στα βορειο­δυ­τι­κά της Ηπείρου.
Ανα­φέ­ρε­ται και με τα ονό­μα­τα Τζα­ρα­βί­να, Τζε­ρο­βί­να, Νεζε­ρός, Νιζε­ρός, Νιν­τζε­ρός και λίμνη Δελ­βι­να­κί­ου. Βρί­σκε­ται σε ένα λεκα­νο­πέ­διο που περι­βάλ­λε­ται από λόφους, σε υψό­με­τρο 458 μέτρων.
Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Πωγώ­νι σήμε­ρα Pogoni Today 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.