- Διαφήμιση -

Κάντε έναν μοναδικό περίπατο στο Κεφαλόβρυσο

Σε μικρή από­στα­ση από το κέντρο του Καρ­πε­νη­σί­ου (2 χλμ. νότια), συνα­ντά­με την εξο­χι­κή τοπο­θε­σία Κεφα­λό­βρυ­σο. Πρό­κει­ται για ένα θαυ­μά­σιο φυσι­κό χώρο με πλα­τά­νια και πηγαία νερά (στο σημείο αυτό ανα­βλύ­ζουν οι κυριό­τε­ρες πηγές που τρο­φο­δο­τούν τον ποτα­μό Καρπενησιώτη)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.