- Διαφήμιση -

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του Παναγιώτη Νούτσου “Η Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία σήμερα”

Δευ­τέ­ρα 23 Οκτω­βρί­ου 2023 και ώρα 17:30 στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων της ”Πανη­πει­ρω­τι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Ελλά­δος” (Κλει­σθέ­νους 15. Αθή­να).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν

Νίκος Κοτζιάς, Ομό­τι­μος Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πειραιώς

Γιάν­νης Πρε­λο­ρέ­τζος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών

Κων­στα­ντί­νος Ράντης, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.