- Διαφήμιση -

Στη λίστα με τα καλύτερα μονοπάτια μεγάλων αποστάσεων της Ευρώπης συμπεριλαμβάνει το CNNi το φαράγγι του Βίκου!

Μερι­κές φορές τα ταξί­δια πρέ­πει να περιο­ρί­ζο­νται στα βασι­κά – ένα ζευ­γά­ρι μπό­τες, ένα σακί­διο και έναν χάρ­τη. Οι πολυ­ή­με­ρες πεζο­πο­ρί­ες σε μερι­κά από τα καλύ­τε­ρα μονο­πά­τια μεγά­λων απο­στά­σε­ων της Ευρώ­πης χαλα­ρώ­νουν το μυα­λό και προ­σφέ­ρουν την ευκαι­ρία να επα­να­συν­δε­θού­με με τον κόσμο, να γυμνα­στού­με ανα­ζω­ο­γο­νη­τι­κά και να απο­λαύ­σου­με ήρε­μες στιγ­μές στα πιο όμορ­φα τοπία της ηπείρου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.