- Διαφήμιση -

Δήμος Θεσσαλονίκης: Το νέο Προεδρείο

Ποιοι εκλέχθηκαν στις Επιτροπές

Το νέο Προ­ε­δρείο του εξέ­λε­ξε το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λο­νί­κης σε ειδι­κή συνε­δρί­α­ση που διε­ξή­χθη σήμε­ρα (09/01).

Πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης επα­νε­ξε­λέ­γη ο Πέτρος Λεκά­κης από την παρά­τα­ξη του Δημάρ­χου Θεσ­σα­λο­νί­κης Κων­στα­ντί­νου Ζέρ­βα. Στη θέση του Αντι­προ­έ­δρου ανα­δεί­χθη­κε ο Βασί­λης Γάκης από τον συν­δυα­σμό “Θεσ­σα­λο­νί­κη Υπεύ­θυ­να”, ενώ Γραμ­μα­τέ­ας του οργά­νου επα­νε­ξε­λέ­γη η Χρι­στί­να Αρχο­ντή από την παρά­τα­ξη “Η Θεσ­σα­λο­νί­κη είναι το Μέλλον”.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.