- Διαφήμιση -

Κάστρο Πλαταμώνα: Ιστορική αναδρομή

Χτισμένο σε θέση υψηλής στρατηγικής σημασίας, στις νοτιοανατολικές υπώρειες του Ολύμπου, το κάστρο του Πλαταμώνα εξασφάλιζε τον έλεγχο του νευραλγικού οδικού άξονα που συνέδεε τη Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα.

Το Κάστρο του Πλα­τα­μώ­να, είναι κάστρο — πόλη της μεσο­βυ­ζα­ντι­νής περιό­δου, (10ος μ.Χ αιώ­νας) και είναι κτι­σμέ­νο νοτια­να­το­λι­κά του Ολύ­μπου. Ο Πύρ­γος του, που δεσπό­ζει πάνω στην εθνι­κό οδό, είναι ο πιο εντυ­πω­σια­κός ακρό­πυρ­γος που υπάρ­χει σε ελλη­νι­κό κάστρο.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.