- Διαφήμιση -

Ελευσίνα — Τα αινίγματα και οι θρύλοι για το Πλουτώνιο Σπήλαιο

Ο λόγος για ένα σημείο με ξεχωριστή ιστορία η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Το Πλου­τώ­νιο Σπή­λαιο, λοι­πόν, βρί­σκε­ται στην περιο­χή της Ελευ­σί­νας. Πίσω από τα τοι­χώ­μα­τα του σπη­λαί­ου υπάρ­χουν σχι­σμές και κόγ­χες που έκα­ναν την φαντα­σία των κατοί­κων πριν χιλιά­δες χρό­νια να οργιά­ζει. Δεν είναι τυχαίο ότι τελι­κά οι αρχαί­οι Ελευ­σί­νιοι θεω­ρού­σαν ότι αυτό το σπή­λαιο και οι σχι­σμές του οδη­γούν στον Κάτω Κόσμο, τον Άδη. Γι’ αυτό το λόγο, μάλι­στα, το σπή­λαιο χαρα­κτη­ρί­στη­κε ως Πλου­τώ­νιο, καθώς συν­δέ­θη­κε με τη λατρεία του Θεού του Κάτω Κόσμου, του Πλούτωνα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ελευ­σί­να σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.