- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Πέτρας Ολύμπου

Ένα από τα μοναστήρια που συνέβαλαν στην πνευματική ανύψωση του Ελληνικού λαού

Το όνο­μά της φαί­νε­ται ότι το έλα­βε από έναν από­το­μο βρά­χο που βρί­σκε­ται στη ΝΑ της πλευ­ρά. Τα στε­νά της Πέτρας και στα νεό­τε­ρα χρό­νια, κατά την προ­ε­πα­να­στα­τι­κή και επα­να­στα­τι­κή περί­ο­δο, διε­δρα­μά­τι­σαν σημα­ντι­κό ρόλο. Στο σημείο αυτό ο Νικο­τσα­ράς αντι­με­τώ­πι­σε τους Τούρκους.Το 1821, το 1833,το 1854,καθώς και το 1878 επί­σης δια­δρα­μά­τι­σαν σπου­δαίο ρόλο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.