- Διαφήμιση -

Πρωτοποριακό σύστημα πυρανίχνευσης στο περιαστικό δάσος των Σερρών

Μια αυτό­μα­τη κινη­τή μονά­δα παρα­κο­λού­θη­σης του περια­στι­κού δάσους των Σερ­ρών σε 24ωρη βάση θα απο­τε­λέ­σει την αντι­πυ­ρι­κή ασπί­δα του, μέσα από ένα πρό­γραμ­μα της Περι­φέ­ρειας Κεντρι­κής Μακεδονίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.