- Διαφήμιση -

gov.gr: Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

Τη δυνα­τό­τη­τα να αιτού­νται και να παρα­λαμ­βά­νουν ηλε­κτρο­νι­κά αντί­γρα­φα από τα Βιβλία — Έντυ­πα της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, να υπο­βά­λουν ένστα­ση για παρά­βα­ση που έχει βεβαιω­θεί, καθώς και να υπο­βά­λουν καταγ­γε­λία για οικο­νο­μι­κά εγκλή­μα­τα, έχουν από σήμε­ρα οι πολί­τες μέσω του gov.gr…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.