- Διαφήμιση -

Flyover: Ο μεγαλύτερος «εναέριος» δρόμος που θα μεταμορφώσει τη Θεσσαλονίκη

Στην ανα­το­λι­κή πλευ­ρά της Περι­φε­ρεια­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης θα κατα­σκευα­στεί ο οδι­κός άξο­νας «Flyover», όπου ένα τμή­μα του, μήκους περί­που 4 χλμ θα είναι υπέρ­γειο (εξού και η ονο­μα­σία του)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.