- Διαφήμιση -

ΥΠΕΞ: Έκτακτη ειδική πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Μαρόκο μετά τον σεισμό

Με ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε ότι οι υπη­ρε­σί­ες του κινού­νται συντο­νι­σμέ­να για τον επα­να­πα­τρι­σμό των Ελλή­νων πολι­τών που βρί­σκο­νται στο Μαρόκο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.