- Διαφήμιση -

Η ιστορία της Βαλαωρίτου μέσα από το παρελθόν της Θεσσαλονίκης

Τον τελευ­ταίο και­ρό συζη­τή­σεις, άρθρα σε εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κά, αφιε­ρώ­μα­τα σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές, θέλουν την περιο­χή γύρω από τη στοά Μαλα­κο­πή, την παλιά πλα­τεία χρη­μα­τι­στη­ρί­ου, να ανα­πτύσ­σε­ται με γορ­γούς ρυθ­μούς, δημιουρ­γώ­ντας έτσι μια αίσθη­ση alternative εξέ­λι­ξης που θυμί­ζει το Γκά­ζι της Αθή­νας ως και την Takelles του Βερο­λί­νου. Επι­χει­ρού­με μια δική μας εξέ­τα­ση του θέμα­τος παίρ­νο­ντας τα πράγ­μα­τα από την αρχή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.