- Διαφήμιση -

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τον Νοέμβριο σε λειτουργία η βασική γραμμή

Το Νοέμ­βριο του 2024 θα τεθεί σε λει­τουρ­γία το Μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κης, τόνι­σαν σήμε­ρα από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη τόσο ο υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Νίκος Ταχιά­ος, όσο και ο πρό­ε­δρος και διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Άκτωρ, Αλέ­ξαν­δρος Εξάρχου …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.