- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Αναβιώνει η παρέλαση του καρναβαλιού με Fly over και τρίγωνα Πανοράματος

Μετά από 60 χρό­νια η Θεσ­σα­λο­νί­κη απο­κτά­ει και πάλι το δικό της καρ­να­βά­λι. Χιλιά­δες καρ­να­βα­λι­στές θα κατα­κλεί­σουν το κέντρο της πόλης, την Κυρια­κή 10 Μαρ­τί­ου, με τις ευφά­ντα­στες στο­λές τους σατι­ρί­ζο­ντας επί­και­ρα θέμα­τα κυρί­ως τοπι­κής προέλευσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.