- Διαφήμιση -

Δεν υποχωρούν οι αγρότες, κλιμακώνουν μπλόκα και κινητοποιήσεις – Ετοιμάζεται η κάθοδος στην Αθήνα

Οι αγρό­τες κλι­μα­κώ­νουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους και ετοι­μά­ζουν την κάθο­δό τους στην Αθή­να την Τρί­τη 20 Φεβρουα­ρί­ου. Οι εξαγ­γε­λί­ες Μητσο­τά­κη δεν τους έχουν ικα­νο­ποι­ή­σει και έτσι οι κινη­το­ποι­ή­σεις συνε­χί­ζο­νται με μπλό­κα και συμ­βο­λι­κούς απο­κλει­σμούς σε όλη την Ελλάδα.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.