- Διαφήμιση -

«Παλαιοχριστιανοί» Κορινθίας: Προσήχθη ο πατέρας – Άφαντα τα παιδιά

Στην προ­σα­γω­γή του 47χρονου πατέ­ρα της οικο­γέ­νειας στην «παλαιο­χρι­στια­νι­κή» κοι­νό­τη­τα της Κοριν­θί­ας προ­χώ­ρη­σε το πρωί της Κυρια­κής η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, στη διάρ­κεια επι­χεί­ρη­σής της στο κτή­μα. Από νωρίς, συνο­δεία εισαγ­γε­λέ­ων και κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών, η αστυ­νο­μία πραγ­μα­το­ποιεί αυτο­ψία στον χώρο όπου δια­μέ­νει ο ίδιος και τα ανή­λι­κα παι­διά του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.