- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν μετακινήσεις σήμερα με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Την Πέμ­πτη 22 Σεπτεμ­βρί­ου, από τις 10 το πρωί και μέχρι τις 4.30 το από­γευ­μα, οι πολί­τες θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα για δωρε­άν περι­ή­γη­ση με τη γραμ­μή ειδι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, την «Πολι­τι­στι­κή γραμ­μή» Νο 50, για τη γνω­ρι­μία με την ιστο­ρία και τα μνη­μεία της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, ο ΟΑΣΘ, αντα­πο­κρι­νό­με­νος σε πρό­σκλη­ση συμ­με­το­χής στις εκδη­λώ­σεις του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο πλαί­σιο της Ευρω­παϊ­κής Εβδο­μά­δας Κινη­τι­κό­τη­τας 2022, δια­θέ­τει δωρε­άν στον Δήμο 1.000 προ­τυ­πω­μέ­να εισι­τή­ρια μίας μετακίνησης…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.