- Διαφήμιση -

Λευκάδα: Γνωρίζοντας το κάστρο της Αγίας Μαύρας

Πει­ρα­τές, Φρά­γκοι, Ενε­τοί, Τούρ­κοι και άλλοι, κατέ­κτη­σαν το κάστρο της Αγί­ας Μαύ­ρας κατά τη διάρ­κεια των επτά αιώ­νων ύπαρ­ξης του. Ένα κάστρο που θεω­ρή­θη­κε από κάποιους κατα­κτη­τές του ως «δια­βο­λι­κό κάστρο», λόγω της δυσκο­λί­ας που αντι­με­τώ­πι­σαν για να το πολιορκήσουν.

Κάθε φορά που κάποιος ταξι­δεύ­ει προς τη Λευ­κά­δα, το πρώ­το πράγ­μα που θα αντι­κρί­σει στην είσο­δο του νησιού, είναι το ιστο­ρι­κό κάστρο της Αγί­ας Μαύρας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.