- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Εισαγγελέα για το ρήγμα στο Αντιτορπιλικό «Βέλος»

Ο προϊ­στά­με­νος εισαγ­γε­λέ­ας πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης παρήγ­γει­λε στον Εισαγ­γε­λέα ποι­νι­κής δίω­ξης να διε­ρευ­νή­σει τις συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες συντη­ρεί­ται, αλλά και ελλι­με­νί­στη­κε το ιστο­ρι­κό Αντι­τορ­πι­λι­κό «Βέλος», συν­θή­κες που είχαν ως συνέ­πεια το ρήγ­μα που υπέ­στη το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το (18/11)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.