- Διαφήμιση -

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Φιλοξενεί στις συλλογές του περισσότερα από 10.000 κειμήλια ανασυνθέτοντας τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος

Η απο­στο­λή του μου­σεί­ου είναι να λει­τουρ­γή­σει σαν μια βάση στη Βόρεια Ελλά­δα για εκδη­λώ­σεις που διορ­γα­νώ­νο­νται από το Πολε­μι­κό Μου­σείο της Αθή­νας και στο­χεύ­ουν να συμ­βά­λουν στη δια­τή­ρη­ση ιστο­ρι­κών δεδο­μέ­νων και ανα­μνή­σε­ων καθώς και της ιστο­ρι­κής κλη­ρο­νο­μιάς στη Βόρεια Ελλάδα.

Μέσα από μόνι­μες αλλά και διά­φο­ρες θεμα­τι­κές εκθέ­σεις, το μου­σείο δίνει έμφα­ση στην εξέ­λι­ξη της Ελλη­νι­κής φυλής, ενώ ταυ­τό­χρο­να συμ­βάλ­λει στην τεκ­μη­ρί­ω­ση της ιστο­ρί­ας της Ελλά­δας κατά τον πόλεμο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.