- Διαφήμιση -

Η Μονή Αιμυαλών

Ένας παραδοσιακός τόπος προσκυνήµατος και προσευχής

Στο φαράγ­γι του Λού­σιου και σε εντυ­πω­σια­κό τοπίο, 3 χιλ. από τη Δημη­τσά­να βρί­σκε­ται η Μονή Αιμυα­λών. Είναι κτι­σμέ­νη στη ρίζα μεγά­λου βρά­χου, σχε­δόν μετέ­ω­ρη, σε κοι­λό­τη­τα της χαρά­δρας του χει­μάρ­ρου Ίσβορα.

Είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη γέν­νη­ση της Θεο­τό­κου. Σύμ­φω­να με την κτη­το­ρι­κή επι­γρα­φή, η Μονή κίστη­κε το 1600, ίσως πάνω στα ερεί­πια άλλης προ­γε­νε­στέ­ρας μονής από τη Βυζα­ντι­νή περίοδο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.