- Διαφήμιση -

Το Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια

Η σπουδαιότητα της πόλης στα πρώτα βήματα του Χριστιανισμού

Ο Από­στο­λος Παύ­λος (από­στο­λος των εθνών), πέρα­σε μετα­ξύ του 50 και 60 μ.Χ από την Βέροια και δίδα­ξε εκεί τον Χρι­στια­νι­σμό, στους κατοί­κους της περιοχής.

Το Βήμα το Απο­στό­λου Παύ­λου, βρί­σκε­ται μέσα στην πόλη της Βέροιας σε αρκε­τά κεντρι­κό σημείο, κοντά στην πλα­τεία Ωρο­λο­γί­ου, επί της οδού Μαυρομιχάλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.