- Διαφήμιση -

Αγία Ρουμέλη — Ένας τόπος μοναδικός

Η ηρεμία μέσα στο άγριο ορεινό τοπίο των Σφακίων

Η Αγία Ρου­μέ­λη βρί­σκε­ται σε μία από τις περιο­χές της Κρή­της με την πιο άγρια φύση, με σπά­νια χλω­ρί­δα, πανί­δα και γεω­λο­γία. Είναι χτι­σμέ­νη στην κατά­λη­ξη του εθνι­κού δρυ­μού της Σαμα­ριάς και έτσι προ­σφέ­ρε­ται για κατα­πλη­κτι­κούς περι­πά­τους και πεζο­πο­ρί­ες μέσα στο ανέ­πα­φο και προ­στα­τευό­με­νο φυσι­κό περιβάλλον.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.