- Διαφήμιση -

Ναός του Ηφαίστου — Ο καταπληκτικός ναός στην καρδιά της Αθήνας

Είναι ο καλύτερα διατηρημένος και συντηρημένος αρχαίος ναός

Ο Ναός του Ηφαί­στου (απο­κα­λού­με­νος και Θησείο) είναι ένας από τους πλέ­ον δια­τη­ρη­μέ­νους αρχαί­ους ναούς του ελλη­νι­κού χώρου. Ήταν αφιε­ρω­μέ­νος στο θεό Ήφαι­στο και στην Εργά­νη Αθη­νά. Βρί­σκε­ται στην περιο­χή του Θησεί­ου, που πήρε το όνο­μά του λόγω της παλιάς, σήμε­ρα ανα­θε­ω­ρη­μέ­νης από­δο­σης του ναού στο Θησέα. Ο ναός του Ηφαί­στου είναι προ­σβά­σι­μος για το κοι­νό, καθώς απο­τε­λεί τμή­μα του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου της Αρχαί­ας Αγο­ράς. Πρό­κει­ται για ένα από τα καλύ­τε­ρα δια­τη­ρη­μέ­να μνη­μεία της Αγο­ράς και τον καλύ­τε­ρα σωζό­με­νο ναό δωρι­κού ρυθ­μού στον Ελλα­δι­κό χώρο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.