- Διαφήμιση -

Η χελώνα caretta caretta, επισκέπτεται τις παραλίες της Κρήτης για να γεννήσει

Μπορεί η άφιξη των τουριστών να καθυστερεί, όμως η θαλάσσια χελώνα, παραμένει συνεπής

Σπο­ρα­δι­κές φωλιές θα βρε­θούν όπως κάθε χρό­νο και σε άλλες περιο­χές και ειδι­κά στη Σητεία. Το πρό­γραμ­μα του ΑΡΧΕΛΩΝ για την κατα­γρα­φή της ανα­πα­ρα­γω­γι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και προ­στα­σί­ας των φωλιών της θαλάσ­σιας χελώ­νας στην Κρή­τη συνε­χί­ζε­ται αδιά­λει­πτα από το 1990.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.