- Διαφήμιση -

Το παραμυθενιο άγνωστο ελληνικό νησάκι που το επισκέπτεσαι μόνο με.. θαλάσσιο ταξί

Στο νησί δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και ως εκ τούτου, το νησάκι είναι διπλός Παράδεισος.

Πολύ κοντά στην είσο­δο του Παγα­ση­τι­κού βρί­σκε­ται ένα νησά­κι μονα­δι­κής και σπά­νιας ομορ­φιάς! Στον γρα­φι­κό οικι­σμό του ζουν μερι­κές δεκά­δες κατοί­κων αν και κάθε χρό­νο το επι­σκέ­πτο­νται φυσιο­λά­τρες απ΄ όλη την Ελλά­δα για να το θαυ­μά­σουν από κοντά.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.