- Διαφήμιση -

Ανακαλύπτοντας την πανέμορφη Τήλο

Περιήγηση στο νησί

Με δεκα­εν­νέα παρα­λί­ες, δώδε­κα βου­νά με ρέου­σες φυσι­κές πηγές, επτά μεσαιω­νι­κά κάστρα, ένα βυζα­ντι­νό μονα­στή­ρι, δια­κό­σιες εκκλη­σί­ες, ένα σπή­λαιο με πολ­λές ανα­σκα­φές, ένα χωριό πολι­τι­στι­κό μνη­μείο, πάνω από εκα­τό είδη που­λιών, εκα­το­ντά­δες άγρια είδη χλω­ρί­δας και περί­που πεντα­κο­σί­ους κατοί­κους. Δια­τη­ρώ­ντας τη φυσιο­γνω­μία του παρελ­θό­ντος, στην Τήλο ανοί­γε­ται μπρο­στά μας η Ελλά­δα των προη­γού­με­νων χρόνων.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.