- Διαφήμιση -

Κομολίθοι (Κωμόλιθοι) — Κίσσαμος

Ένα χαρακτηριστικό γεωλογικό φαινόμενο

Οι «πυρα­μι­δω­τοί» κομο­λί­θοι που βρί­σκο­νται λίγα μόνο μέτρα από τα σπί­τια του χωριού Ποτα­μί­δα Κισ­σά­μου στην κοι­λά­δα του Τυφλού ποτα­μού, είναι ένα γεω­λο­γι­κό τοπίο από τα ελά­χι­στα που συνα­ντά­με σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα! Οι παρά­ξε­νοι μικροί λόφοι, οι οποί­οι είναι εντε­λώς άγο­νοι εκτός από τού­φες βλά­στη­σης στις κορυ­φές τους, απο­τε­λού­νται σχε­δόν εξ ολο­κλή­ρου από μαλα­κό άργι­λο στον οποίο με την πάρο­δο του χρό­νου η διά­βρω­ση έχει δώσει αυτές τις υπέ­ρο­χες μορφές.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κίσ­σα­μος σήμε­ρα — Καστέ­λι Κισσάμου

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.