- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου

Φιλοξενούνται εκθέματα από την προϊστορική ως τη μεταβυζαντινή εποχή

Η είσο­δος στην έκθε­ση του μου­σεί­ου γίνε­ται με μια σύντο­μη εισα­γω­γή για την ιστο­ρία του νησιού ενώ στη συνέ­χεια υπάρ­χει μια προ­θή­κη με μεμο­νω­μέ­να αντι­κεί­με­να. Η συνέ­χεια ανα­πτύσ­σε­ται σε δύο αίθου­σες εκθέ­σε­ων και στον όρο­φο του μουσείου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κάλυ­μνος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.