- Διαφήμιση -

Μουσείο τυπογραφίας

Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν

Το μονα­δι­κό στην Ελλά­δα Μου­σείο Τυπο­γρα­φί­ας βρί­σκε­ται στα Χανιά, λίγο έξω από την πόλη, στο Βιο­τε­χνι­κό Πάρ­κο Σούδας.

Εγκαι­νιά­στη­κε το 2005. Η συλ­λο­γή του περι­λαμ­βά­νει περί­τε­χνα τυπο­γρα­φι­κά πιε­στή­ρια και άλλα μηχα­νή­μα­τα καθώς και εργα­λεία και άλλα αντι­κεί­με­να που παρου­σιά­ζουν την εξέ­λι­ξη της τυπο­γρα­φί­ας από τη γέν­νη­ση της την επο­χή του Γου­τεμ­βέρ­γιου μέχρι τις μέρες μας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.