- Διαφήμιση -

Λουτρά Σμοκόβου

Αναγνωρισμένα ως ιαματικός, φυσικός πόρος

Η λου­τρό­πο­λη Σμο­κό­βου, βρί­σκε­ται, ανε­βαί­νο­ντας από Κέδρο προς Ρεντί­να ‑Καρ­πε­νή­σι, στα 12 χλμ., σε υψό­με­τρο 450 μέτρων και 35 χλμ. νοτιο­δυ­τι­κά της Καρ­δί­τσας, σε μια κατά­φυ­τη ρεμα­τιά και είναι πραγ­μα­τι­κά εμπει­ρία ζωής μια επί­σκε­ψη εκεί.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.