- Διαφήμιση -

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας — Μηλιά Γρεβενών

Εδώ φιλοξενούνται οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες του κόσμου

Στο σύγ­χρο­νο παλαιο­ντο­λο­γι­κό μου­σείο της Μηλιά­ςε­κτί­θε­νται τα απο­λι­θώ­μα­τα και τα άλλα σπου­δαία ευρή­μα­τα των ανα­σκα­φών που έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Πριν από πολ­λές εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες χρό­νια, εδώ υπήρ­χε ζού­γκλα όπου ζού­σαν γίγα­ντες ελέ­φα­ντες, ρινό­κε­ροι, τάπι­ροι, γαζέ­λες, άλο­γα και άλλα άγρια ζώα. Στην έκθε­ση του μου­σεί­ου ο επι­σκέ­πτης μπο­ρεί να γνω­ρί­σει το περι­βάλ­λον αυτό και να δει τα απο­λι­θω­μέ­να οστά. Ανά­με­σα στα εκθέ­μα­τα ξεχω­ρί­ζουν οι μεγα­λύ­τε­ροι γνω­στοί χαυ­λιό­δο­ντες στον κόσμο, που έχουν κατα­γρα­φεί στο βιβλίο ρεκόρ Γκί­νες, και ανή­καν σε ζώο που έζη­σε πριν από 2,5–3 εκα­τομ­μύ­ρια χρόνια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.