- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω παγετού στη Δυτική Μακεδονία

Εξαι­τί­ας του ισχυ­ρού παγε­τού που επι­κρα­τεί στην περιο­χή ορι­σμέ­να σχο­λεία στην Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα παρα­μεί­νουν κλει­στά, ενώ πολ­λά θα λει­τουρ­γή­σουν με μειω­μέ­νο ωράριο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.