- Διαφήμιση -

Αγία Λαύρα: Η μονή που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με την Ελληνική Επανάσταση

Αν και οι από­ψεις διί­στα­νται για το αν η Επα­νά­στα­ση του 1821 ξεκί­νη­σε ή όχι μετά την ανύ­ψω­ση του λαβά­ρου της επα­νά­στα­σης από τον Παλαιών Πατρών Γερ­μα­νό από τη Μονή της Αγί­ας Λαύ­ρας κοντά στα Καλά­βρυ­τα, το μόνο σίγου­ρο είναι ότι το ιστο­ρι­κό μονα­στή­ρι της Αχα­ΐ­ας συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στον αγώ­να των Ελλή­νων για την απε­λευ­θέ­ρω­ση από τον τουρ­κι­κό ζυγό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.