- Διαφήμιση -

21 Ιανουαρίου 1878: Ο αντιστράτηγος Σκαρλάτος Σούτσος εισβάλει στην Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία

Ο ελλη­νι­κός στρα­τός, απο­τε­λού­με­νος από 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυρο­βο­λαρ­χί­ες, υπό τον αντι­στρά­τη­γο Σκαρ­λά­το Σού­τσο, εισβάλ­λει άνευ κηρύ­ξε­ως πολέ­μου στην τουρ­κο­κρα­τού­με­νη Θεσ­σα­λία, για να προ­στα­τεύ­σει τους επα­να­στά­τες Θεσ­σα­λούς. Μέσα σε δύο ημέ­ρες θα απε­λευ­θε­ρώ­σει τα χωριά μέχρι τον Δομοκό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.