- Διαφήμιση -

Με κατάνυξη η Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στο σπήλαιο της Μαραθοκεφάλας

Η βιω­μα­τι­κή συμ­με­το­χή των πιστών στην Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη Νυκτε­ρι­νή αυτή Θεία Λει­τουρ­γία, σε συν­δυα­σμό με την ανα­πα­ρά­στα­ση της φάτ­νης όπου γεν­νή­θη­κε ο Χρι­στός, τα πρό­βα­τα, τους βοσκούς, τις φωτιές, τα σήμα­ντρα και το αστέ­ρι να λάμπει στην κορυ­φή του σπη­λαί­ου, νοη­τά μετα­φέ­ρουν όλους στην Βηθλεέμ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.