- Διαφήμιση -

Μπάλος — Η τροπική λιμνοθάλασσα

Τιρκουάζ νερά, ολόλευκη άμμος και άπειρα κοχύλια

Η περί­φη­μη λιμνο­θά­λασ­σα του Μπά­λου βρί­σκε­ται περί­που 14 χλμ. Βορειο­δυ­τι­κά της Κισ­σά­μου, ανά­με­σα στο ακρω­τή­ριο Γραμ­βού­σα και το ακρω­τή­ριο Τηγά­νι. Το τυρ­κουάζ νερό και η λευ­κή άμμος, ένα σπά­νιο σκη­νι­κό για την Κρή­τη, προ­σελ­κύ­ει χιλιά­δες επι­σκέ­πτες κάθε χρόνο.Τα ρηχά και ζεστά νερά κάνουν το Μπά­λο ιδα­νι­κό για μικρά παι­διά. Ο Μπα­λός είναι σίγου­ρα η παρα­λία της Κρή­της που είναι ιδα­νι­κή για φωτο­γρα­φία, ένα πολύ αγα­πη­μέ­νο θέμα όλων των του­ρι­στι­κών οδη­γών για την Ελλάδα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.