- Διαφήμιση -

Το ελληνικό χωριό των Μύθων και η ιστορία του

Βρίσκεται στον νομό Λασιθίου της Κρήτης

Όπου κι αν βρε­θείς, θα ακού­σεις και θα γνω­ρί­σεις ιστο­ρί­ες και μύθους που ούτε καν φαντα­ζό­σουν. Κάποια από τα χωριά που μπο­ρεί να τύχει να επι­σκε­φθείς στα ταξί­δια σου, μπο­ρεί να έχουν πολύ μεγα­λύ­τε­ρη ιστο­ρία απ’ ό,τι φαντά­ζε­σαι. Ένα τέτοιο ελλη­νι­κό χωριό βρί­σκε­ται στην Κρή­τη και είναι το χωριό των Μύθων ή απλώς οι Μύθοι.

Οι Μύθοι, λοι­πόν, αυτό το όμορ­φο ελλη­νι­κό χωριό βρί­σκε­ται στον νομό Λασι­θί­ου της Κρή­της σε κοντι­νή σχε­τι­κά από­στα­ση από την Ιερά­πε­τρα. Πρό­κει­ται για ένα μικρό σχε­τι­κά χωριό το οποίο όμως δέχε­ται συχνά επι­σκέ­πτες, ιδιαί­τε­ρα όσους αγα­πούν και την πιο ορει­νή πλευ­ρά της Κρήτης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.