- Διαφήμιση -

Παναγία Εκατονταπυλιανή — Απο τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία

Ένας από τους αρχαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστιανικούς ναούς

Ο ναός της Πανα­γία Εκα­το­ντα­πυ­λια­νής βρί­σκε­ται στην Παροι­κία, πρω­τεύ­ου­σα της νήσου Πάρου, σε μικρή από­στα­ση από το λιμά­νι της.

Yπάρ­χουν δύο ονο­μα­σί­ες γι’ αυτόν το ναό: “Κατα­πο­λια­νή” και “Εκα­το­ντα­πυ­λια­νή”. Μέχρι πριν λίγα χρό­νια, επι­κρα­τού­σε η άπο­ψη ότι το πραγ­μα­τι­κό όνο­μα του ναού είναι το πρώ­το, και τού­το για­τί βρι­σκό­ταν “κατά την πόλιν”, προς το μέρος δηλα­δή της αρχαί­ας πόλης, και ότι το δεύ­τε­ρο είναι δημιούρ­γη­μα των λογί­ων του 17ου αιώ­να, που θέλη­σαν να δώσουν μ\’ αυτό περισ­σό­τε­ρη μεγα­λο­πρέ­πεια στο ναό. Νεώ­τε­ρες όμως έρευ­νες στις πηγές απέ­δει­ξαν ότι και οι δύο αυτές ονο­μα­σί­ες είναι σύγ­χρο­νες και βρί­σκο­νταν σε παράλ­λη­λη χρή­ση από τα μέσα του 16ου αιώ­να. Η ονο­μα­σία Κατα­πο­λια­νή ανα­φέ­ρε­ται για πρώ­τη φορά σε υπό­μνη­μα περί Νάξου και Πάρου του δού­κα τα Αρχι­πε­λά­γους Ιωάν­νη Δ΄, του έτους 1562, ενώ η δεύ­τε­ρη, “Εκα­το­ντα­πυ­λια­νή”, μνη­μο­νεύ­ε­ται σε έγγρα­φο του Πατριάρ­χη Θεο­λή­πτου Β΄ του έτους 1586. Σήμε­ρα η επί­ση­μη ονο­μα­σία του ναού είναι Εκατονταπυλιανή.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πάρος σήμε­ρα Paros today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.