- Διαφήμιση -

Πόρος — Όταν η ομορφιά κρύβεται στην απλότητα

Μια ανάσα από τις ακτές της Τροιζηνίας και αρκετά κοντά στην Αθήνα

Με μια αρχο­ντιά περα­σμέ­νων δεκα­ε­τιών, ο Πόρος μοιά­ζει με σκη­νι­κό βγαλ­μέ­νο από ται­νία του’ 60. Το αντι­λαμ­βά­νε­σαι μεμιάς με το που πατάς το πόδι σου στο νησί.

Το μικρό κατα­πρά­σι­νο νησί, που οι ομορ­φιές του έγι­ναν φυσι­κό σκη­νι­κό για ται­νί­ες απο­τε­λεί εδώ και πολ­λά χρό­νια πηγή έμπνευ­σης για ζωγρά­φους, συγ­γρα­φείς, ποι­η­τές, αλλά και κινη­μα­το­γρα­φι­στές. Πόσες και πόσες ται­νί­ες δεν φιλο­ξε­νή­θη­καν στον Πόρο και πόσοι δεν εμπνεύ­στη­καν από την αρχο­ντι­κή ομορ­φιά του. Δεν είναι τυχαίο άλλω­στε που τον επέ­λε­ξε και ο μεγα­λύ­τε­ρος ρεα­λι­στής ζωγρά­φος του 20ου αι. Λού­σιαν Φρόϊντ, εγγο­νός του Σίγκ­μουντ Φρό­υντ, για να ζήσει εκεί έξι μήνες.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Πόρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.