- Διαφήμιση -

Σκύρος — Ένα ξεχασμένο «κόσμημα» στη μέση του Αιγαίου

Ειδυλλιακές απόμερες ακρογιαλιές, πανέμορφοι ορμίσκοι και θαλάσσιες σπηλιές

Η Σκύ­ρος είναι το νοτιό­τε­ρο και μεγα­λύ­τε­ρο νησί των Σπο­ρά­δων και βρί­σκε­ται στο κέντρο του Αιγαί­ου. Είναι εξαι­ρε­τι­κός προ­ο­ρι­σμός για ήρε­μες δια­κο­πές κοντά στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα και την Εύβοια. Στη Σκύ­ρο θα χαρείς τη θάλασ­σα και τις βόλ­τες στη φύση, θα φας πεντα­νό­στι­μο αστα­κό και θαλασ­σι­νά, θα βρεις πανέ­μορ­φα κερα­μι­κά και θα δια­σκε­δά­σεις στα μαγα­ζιά της Χώρας.

Το βόρειο τμή­μα του νησιού καλύ­πτε­ται από πευ­κο­δά­σο­ςκαι πυκνή βλά­στη­ση, όπως συνη­θί­ζε­ται στα νησιά των Σπο­ρά­δων, ενώ το νότιο τμή­μα θυμί­ζει Κυκλά­δες. Το σπά­νιας ομορ­φιάς φυσι­κό τοπίο συμπλη­ρώ­νουν οι πανέ­μορ­φες παρα­λί­ες. Η Σκύ­ρος κατοι­κού­ταν ήδη από τα ομη­ρι­κά χρό­νια και έχει πολ­λούς αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους και μνη­μεία, που μαρ­τυ­ρούν την πλού­σια ιστο­ρία της.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εύβοια σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.